Welcome to Shefaro Borzoi and Boer Goats
Boer Goats, Pygmy Goats, Nubian Goats, Spanish Goats,  Barbado Sheep, Livestock Guard Dogs  Contact:  Sherry Faye Rodarmor, 891 Hume Road, San Antonio, Bexar County, Texas 78264  (210) 626-3156  shefaro@peoplepc.com